ตราสถานศึกษา

สีประจำวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์

ความสมัครสมานกลมเกลียวมีความสำคัญและมีคุณค่าต่อกันในการรวมพลัง เพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและไม่หยุดยั้ง

ยึดโยงฟันเฟืองไว้เพื่อความเป็นหนึ่งเดียว