ตราสถานศึกษา

สีประจำวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์

ความสมัครสมานกลมเกลียวมีความสำคัญและมีคุณค่าต่อกันในการรวมพลัง เพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและไม่หยุดยั้ง

ยึดโยงฟันเฟืองไว้เพื่อความเป็นหนึ่งเดียว

Songkhla Technological College

175 ม.8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร.074-437111,074-890574, 081-1897333,086-3777251