วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

พ.ศ. 2524
เริ่มก่อตั้งโรงเรียนสงขลาอาชีวะ

นายสงวน สุขสวี ได้ก่อตั้ง " โรงเรียนสงขลาอาชีวะ " โดยใช้อักษรย่อว่า "ส.อ."

6 มิถุนายน 2564
เปิดทำการสอนครั้งแรก

โรงเรียนสงขลาอาชีวะได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2524
เปิดสอนแผนกช่างยนต์ ระดับ ปวช.

พ.ศ. 2524 เปิดสอนแผนกช่างยนต์ ระดับ ปวช.

พ.ศ. 2526
เปิดสอนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับปวช.
พ.ศ. 2529
เปิดสอนแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช.
พ.ศ. 2530
ขยายหลักสูตรแผนกช่างยนต์ ระดับ ปวส.
พ.ศ. 2532
" สงขลาเทคโนโลยี "

ในปีการศึกษา 2532 ได้เปลี่ยนชื่อจาก "สงขลาอาชีวะ" มาเป็น "สงขลาเทคโนโลยี" โดยใช้ชื่อย่อว่า "ส.ข.ท."

พ.ศ. 2535
เปิดสอนแผนกพณิชยการ

ระดับ ปวช. สาขาการบัญชี และการขาย ต่อมาได้ขยายหลักสูตรแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส. เพิ่มเติม

พ.ศ. 2538
ขยายหลักสูตรบริหารธุรกิจ

ขยายหลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี และการตลาด หลังจากนั้นทำการขยายหลักสูตรแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส.

พ.ศ. 2539
เปิดสอนแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช.

ทางวิทยาลัยเปิดสอนแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. และเพิ่มหลักสูตร ระดับ ปวส. แผนกบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และการตลาด โดยรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตอนปลายสามัญ เข้ามาศึกษาต่อระดับ ปวส. ใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียนกับ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน ( เป็นระยะเวลา 2 ปี )

ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 สมัย
พ.ศ.2554
ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา

ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.

พ.ศ.2555
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา” จนถึงปัจจุบัน

Songkhla Technological College

175 ม.8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร.074-437111,074-890574, 081-1897333,086-3777251