แผนกช่างเทคนิคพื้นฐานและวิชาพื้นฐานทั่วไป

Songkhla Technological College

175 ม.8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร.074-437111,074-890574, 081-1897333,