แผนกวิชาช่างเทคนิคยานยนต์

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำแผนกช่างยนต์

อาจารย์อภิรักษ์ รัตน์ชู

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกช่างยนต์

อาจารย์สุรพงศ์ มุสิกวงศ์

ตำแหน่ง ครูประจำแผนกช่างยนต์

อาจารย์ถนอม เล็กสุทธิ์

ตำแหน่ง ครูประจำแผนกช่างยนต์

อาจารย์วิจิตร สงสุวรรณ

ตำแหน่ง ครูประจำแผนกช่างยนต์