เพลงประจำวิทยาลัย

เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

แดนดินฟ้าเหลืองถิ่นนี้ คือชีวีพวกเราทุกคน สามัคคี มีน้ำใจ ใฝ่ศึกษา มานะ อดทน เราทุกคนทุ่มเทกายใจ
เพิ่มความรู้ คู่คุณธรรม ยึดเป็นแนวทางดำเนินชีวิตก้าวไป “ฝีมือดี มีวินัย” สร้างเกียรติเกริกไกร ก้องฟ้าธานี การเรียนเรารุดหน้า การกีฬาชื่อเราระบือ เพราะเราคือ “สงขลาเทคโนโลยี” เราจริงจัง และจริงใจ
เรามั่นคงในไมตรี หลอมให้มีเราไว้ร่วมสายสัมพันธ์
***ลูกฟ้าเหลืองทุกคนจำมั่นไว้ อยู่แห่งใดอย่าลืมรักมั่น ศรัทธา สามัคคี คือสายสัมพันธ์ ชั่วชีวัน ไม่ร้าง แรม เลือน ลูกฟ้าเหลือง ทุกคนจำให้ดี สงขลาเทคโนโลยีเปรียบเสมือน ศูนย์รวมใจไมตรี สามัคคี พี่น้อง ผองเพื่อน
ฝังใจเตือน ตราบฟ้า ดิน มลาย (ซ้ำ ***)

เพลงเลือดฟ้าเหลือง

สงขลาเทคโนโลยี นี่หรือคือชื่อเรา แดนรักเนาแนบใจ เพื่อน น้อง พี่ เป็นศูนย์รวมศรัทธา มั่น สามัคคี
ศักดิ์และศรีของเรา เลื่องลือไกล
นั่นธงฟ้าเหลือง พลิ้วลมสวยสง่า ดุจชีวาพวกเรา ร่าเริง สดใส มุ่งศึกษาเล่าเรียน หวังพาลพบทางก้าวไกล
สู่จุดหมาย ดีทุกคน รุ่งเรืองรอง
*** ฝีมือดี มีวินัยคงมั่น พาชีวัน ของเราสุขสมปอง มุ่งสามัคคีต่อไป คล้ายใจรัก เพื่อน พี่ น้องต่างปรองดองสัมพันธ์ มั่นฤทัย
สงขลาเทคโนโลยี แดนนี้งาม เด่นตา แหล่งศึกษา เราทุกคนภูมิใจ แม้กายจากลา แต่ใจรักยังมีให้ อยู่แห่งใด
สามัคคีเราไม่จาง
(ซ้ำ***) เลือดฟ้าเหลืองไม่มีวันจืดจาง อยู่แห่งใดสามัคคีเราไม่จาง
เลือดฟ้าเหลืองไม่มีวันจืดจาง อยู่แห่งใดสามัคคีเราไม่จาง

เพลงฟันเฟืองเหลืองฟ้า

เด่นตระหง่านด้ามขวานทอง ชื่อกึกก้องทั่วหล้า ฟันเฟืองเหลืองฟ้า สงขลาเทคโนโลยี 
ผลความมุ่งมั่น ได้รับรางวัลพระราชทาน เป็นที่กล่าวขาน สร้างรากฐานการเรียนดี คู่เมืองสงขลา
สืบสานวิชาสมศักดิ์ศรี รางวัลผลงานดี รับมามากมีทุกสาขา
ฟันเฟืองเหลืองฟ้า ใช้วิชาสร้างผลงาน ก่อเกิดความชำนาญ พัฒนาการ ภูมิปัญญา มองยาว ก้าวไกล
สร้างสรรค์ด้วยใจไขว่คว้า ฟันเฟือง เหลืองฟ้า นำภูมิปัญญา สู่สากล
***เรียนรู้กันต่อไป ด้วยใจมุ่งมั่น สร้างเกียรติสถาบัน สานรอยฝัน ให้มวลชล รุ่นน้อง รุ่นพี่ ร่วมสร้างความดี
ให้คงทน คุณค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน
รักเกียรติ ศักดิ์ศรี “ฝีมือดี มีวินัย” ชื่อเสียงเกรียงไกร ดำรงคงไว้ให้ยาวนาน สืบทอดเจตนา 
ฟันเฟืองเหลืองฟ้า ให้ตระการ คู่ดินแดนด้ามขวาน สงขลาสถาบัน เทคโนโลยี
(ซ้ำ***)

Songkhla Technological College

175 ม.8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร.074-437111,074-890574, 081-1897333