หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ระดับ ปวช.

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์เครื่องยนต์ต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน หรือ การเกษตร และอื่น ๆ การเรียนสาขาช่างยนต์เป็นสาขาวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติกับทฤษฎีควบคู่กันและมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนและฝึกปฏิบัติตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์

สาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า เช่น การเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน ภายในอากาศ การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ การตรวจเช็คระบบไฟฟ้า การวงระบบวงจรไฟฟ้า แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นต้น

สาขาที่เกี่ยวของกับการซ่อมอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องซักผ้า เครื่องอาบน้ำอุ่น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ตลอดจนการตรวจสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษารูปแบบวงจร และอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นต้น

สาขาวิชาด้านงานช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาวิชาที่ได้นำเอาความรู้แบบองค์รวมหรือศาสตร์ผสมมาประยุกต์รวมกันจนกลายเป็นสาขาวิชาด้านสายงานนี้ โดยนำเอาศาสตร์ด้านไฟฟ้าเครื่องกล ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์เพื่อให้ใช้งานร่วมกันได้ 

สาขาวิชาการบัญชี มุ่งเน้นผลิตนักบัญชีเพื่อให้มีความรู้สอบด้านการบัญชี การวางระบบบัญชี การตรวจสอบบัญชี การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี โดยมุ่งหมายที่จะฝึกฝนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปสู่วิชาชีพที่มั่นคง ก้าวหน้า และมีจริยธรรมทางวิชาชีพ

สาขาวิชาการตลาด มุ่งเน้นการเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องถึงหลักการตลาด รวมทั้ง การศึกษาถึงความสำคัญของผู้บริโภค การวิจัยตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

สาขาที่เกี่ยวของกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ผนวกกับธุรกิจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิต การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อการใช้งาน

สาขาการท่องเที่ยว เป็นศาสตร์แห่งการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลาย และเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาองค์ประกอบของภาพรวมด้านการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชานี้จึงเน้นความทันสมัยของเนื้อหารายวิชาที่เรียน ความเข้มข้นทางวิชาการ และการฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการ เช่น การฝึกปฏิบัตินำเที่ยว ณ สถานที่จริง ตามเส้นทางที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด  การฝึกจัดการงานแม่บ้าน อาหารและเครื่องดื่ม การฝึกจัดงานสัมมนาทางการท่องเที่ยว ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ มีความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ อีกทั้งยังสามารถตอบสนองตลาดแรงงานทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องได้ เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสูงมากทั้งใน ปัจจุบัน และอนาคตในการสร้างรายได้และตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องมากมาย

มุ่งพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา  เพื่อพัฒนาตนเอง และงานวิชาชีพด้านภาษาต่างประเทศธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า และนำไปประยุกต์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในงานอาชีพทางธุรกิจ

ระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี

เน้นการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านการบริหารงานธุรกิจค้าปลีก การวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจค้าปลีกให้สามารถตอบสนองความต้องการขององค์การภาคธุรกิจเอกชน ประกอบไปด้วยธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและแบบไม่มีหน้าร้าน ธุรกิจบริการและธุรกิจแฟรนไชส์ทุกรูปแบบ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ระดับ ปวส.

สาขาช่างเทคนิคยานยนต์ คือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ต่างๆ ที่นิยมใช้ในการเกษตรและอื่นๆ สาขาช่างเทคนิคยานยนต์มีการจัดการเรียนการสอนเน้นการฝึกทักษะ ประสบการณ์และทดลองสิ่งใหม่ เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ต่างๆ การใช้อุปกรณ์ในงานช่าง วัสดุเชื้อเพลิง

สาขางานไฟฟ้า เป็นอาชีพที่น่าสนใจและมีโอกาสขยายตัวไปมากที่สุด เนื่องจากทุก ๆ วันนี้อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การใช้ไฟฟ้าการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จำเป็นต้องอาศัยผู้มีความชำนาญเฉพาะทาง เช่น ช่างไฟฟ้าช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับไฟฟ้า และที่สำคัญคือ ทุกบ้านมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวัน การเลือกเรียนสาขาช่างไฟฟ้าจึงไม่มีโอกาสตกงาน หากไม่เลือกงาน และยังสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นวิศวกรได้อีกด้วย

สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เป็นสาขาที่ได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต อุปกรณ์ในสาขาได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของประเทศ นักศึกษาจึงได้ศึกษาเรียนรู้กับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย และได้เข้าฝึกทักษะวิชาชีพจากสถานประกอบการที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างโอกาสในทำงานร่วมกับหน่วยงานที่มีมาตรฐาน

สาขาวิชาการบัญชี มุ่งเน้นผลิตนักบัญชีเพื่อให้มีความรู้สอบด้านการบัญชี การวางระบบบัญชี การตรวจสอบบัญชี การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี โดยมุ่งหมายที่จะฝึกฝนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปสู่วิชาชีพที่มั่นคง ก้าวหน้า และมีจริยธรรมทางวิชาชีพ

สาขาวิชาการตลาด มุ่งเน้นการเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องถึงหลักการตลาด รวมทั้ง การศึกษาถึงความสำคัญของผู้บริโภค การวิจัยตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

ธุรกิจดิจิทัล คือ การสร้างการออกแบบธุรกิจใหม่ๆ โดยการทำให้โลกดิจิตอลเป็นเหมือนการนำธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ การรู้จักกลไกทางการตลาด การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศต่างๆรวมไปถึงการออกแบบเว็บไซต์ให้มีคุณถาพทำให้ธุรกิจมีคนติดตามรู้จักมากขึ้นกว่าปัจจุบัน

สาขาการท่องเที่ยว เป็นศาสตร์แห่งการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลาย และเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาองค์ประกอบของภาพรวมด้านการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชานี้จึงเน้นความทันสมัยของเนื้อหารายวิชาที่เรียน ความเข้มข้นทางวิชาการ และการฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการ เช่น การฝึกปฏิบัตินำเที่ยว ณ สถานที่จริง ตามเส้นทางที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด  การฝึกจัดการงานแม่บ้าน อาหารและเครื่องดื่ม การฝึกจัดงานสัมมนาทางการท่องเที่ยว ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ มีความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ อีกทั้งยังสามารถตอบสนองตลาดแรงงานทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องได้ เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสูงมากทั้งใน ปัจจุบัน และอนาคตในการสร้างรายได้และตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องมากมาย

มุ่งพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา  เพื่อพัฒนาตนเองและนำไปประยุกต์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในงานอาชีพทางธุรกิจ

ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี

สาขาช่างเทคนิคยานยนต์ คือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ต่างๆ ที่นิยมใช้ในการเกษตรและอื่นๆ สาขาช่างเทคนิคยานยนต์มีการจัดการเรียนการสอนเน้นการฝึกทักษะ ประสบการณ์และทดลองสิ่งใหม่ เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ต่างๆ การใช้อุปกรณ์ในงานช่าง วัสดุเชื้อเพลิง

สาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า เช่น การเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน ภายในอากาศ การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ การตรวจเช็คระบบไฟฟ้า การวงระบบวงจรไฟฟ้า แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นต้น

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ระดับ ปวส. (ภาคเสาร์ - อาทิตย์)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เป็นสาขาที่ได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต อุปกรณ์ในสาขาได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของประเทศ นักศึกษาจึงได้ศึกษาเรียนรู้กับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย และได้เข้าฝึกทักษะวิชาชีพจากสถานประกอบการที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างโอกาสในทำงานร่วมกับหน่วยงานที่มีมาตรฐาน

สาขาวิชาการบัญชี มุ่งเน้นผลิตนักบัญชีเพื่อให้มีความรู้สอบด้านการบัญชี การวางระบบบัญชี การตรวจสอบบัญชี การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี โดยมุ่งหมายที่จะฝึกฝนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปสู่วิชาชีพที่มั่นคง ก้าวหน้า และมีจริยธรรมทางวิชาชีพ

สาขาวิชาการตลาด มุ่งเน้นการเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องถึงหลักการตลาด รวมทั้ง การศึกษาถึงความสำคัญของผู้บริโภค การวิจัยตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

ธุรกิจดิจิทัล คือ การสร้างการออกแบบธุรกิจใหม่ๆ โดยการทำให้โลกดิจิตอลเป็นเหมือนการนำธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ การรู้จักกลไกทางการตลาด การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศต่างๆรวมไปถึงการออกแบบเว็บไซต์ให้มีคุณถาพทำให้ธุรกิจมีคนติดตามรู้จักมากขึ้นกว่าปัจจุบัน

สาขาการท่องเที่ยว เป็นศาสตร์แห่งการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลาย และเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาองค์ประกอบของภาพรวมด้านการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชานี้จึงเน้นความทันสมัยของเนื้อหารายวิชาที่เรียน ความเข้มข้นทางวิชาการ และการฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการ เช่น การฝึกปฏิบัตินำเที่ยว ณ สถานที่จริง ตามเส้นทางที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด  การฝึกจัดการงานแม่บ้าน อาหารและเครื่องดื่ม การฝึกจัดงานสัมมนาทางการท่องเที่ยว ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ มีความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ อีกทั้งยังสามารถตอบสนองตลาดแรงงานทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องได้ เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสูงมากทั้งใน ปัจจุบัน และอนาคตในการสร้างรายได้และตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องมากมาย