วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

1. วิทยาลัยมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม มีการใช้อาคารสถานที่เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีอาคารเรียน อาคารประกอบพร้อมห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

2. วิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพก่อให้เกิดการปฏิบัติงานด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างสูงสุด

3. วิทยาลัยมีการจัดการเรียนแบบยึดนักเรียนเป็นสำคัญ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อความหมาย มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และมีทักษะวิชาชีพที่ศึกษา มีหลักเกณฑ์การวัดผลที่เป็นระบบมีคุณภาพ มีการนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยใช้เทคนิคและกระบวนการสอนที่หลากหลาย

4. วิทยาลัยมีการปฏิบัติงานที่สะดวก รวดเร็วและเรียบร้อยเป็นระบบระเบียบ ผลการปฏิบัติมีคุณภาพในเกณฑ์มาตรฐาน ชุมชนให้ความศรัทธาและให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

5. วิทยาลัยมีการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รักและหวงแหนธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

พันธกิจ

เพื่อให้การบริหารวิทยาลัยเป็นไปตามปรัชญา เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย จึงกำหนดภาระงานหลักของการบริหารวิทยาลัยเป็น 6 ด้าน

การจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนและห้องประกอบ ให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ และจัดสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความร่มรื่น สวยงาม มีความสะดวกสบายและปลอดภัย

การสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันต่อเทคโนโลยี และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางวิชาการเพียงพอต่อการศึกษาต่อ และสามารถออกไปประกอบอาชีพได้โดยมีระบบการวัดผลประเมินผล ที่เที่ยงตรง เหมาะสมและทันสมัย

ระบบการบริหารด้านบุคคล อาคารสถานที่ งบประมาณ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ มีความเหมาะสมชัดเจนและมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรและชุมชน จนสามารถนำไปปฏิบัติได้ มีการติดตามและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปลูกฝัง ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักและหวงแหนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนมีความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย

ระบบการบริหารและการจัดการฐานข้อมูล การบริหารโรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี ระบบบริการข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ และบริการประกาศผลการสอบทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงการสอนเสริมคอมพิวเตอร์

Songkhla Technological College

175 ม.8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร.074-437111,074-890574, 081-1897333