คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

ดร.เชน สุขสวี

ประธานกรรมการบริหาร และผู้จัดการ

อาจารย์ธีระพล แสงระวี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

อาจารย์วิสสุตา พัวพัน

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

อาจารย์เอกฉันท์ บุญรัศมี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา

อาจารย์อุดมพร เวชศาสตร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อาจารย์วิจิตร แสงสุวรรณ์

หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา

อาจารย์อภิรักษ์ รัตน์ชู

หัวหน้าแผนกช่างยนต์

อาจารย์สมชาย ทองคง

หัวหน้าช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์เนาวรัตน์ พรหมสุวรรณ

หัวหน้าแผนกบริหารธุรกิจ

อาจารย์ประเวศ สุขแก้ว

หัวหน้าแผนกช่างเทคนิคพิ้นฐานและวิชาพื้นฐานทั่วไป

อาจารย์สาลี เนินพรหม

หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล/เลขาฯคณะกรรมการการบริหาร

Songkhla Technological College

175 ม.8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร.074-437111,074-890574, 081-1897333