คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

ดร.เชน สุขสวี

ประธานกรรมการบริหาร และผู้จัดการ

อาจารย์ธีระพล แสงระวี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

อาจารย์วิสสุตา พัวพัน

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

อาจารย์เอกฉันท์ บุญรัศมี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา

อาจารย์อุดมพร เวชศาสตร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อาจารย์วิจิตร แสงสุวรรณ์

หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา

อาจารย์หาญณรงค์ นิลวรรณ​

หัวหน้าแผนกช่างยนต์

อาจารย์สมชาย ทองคง

หัวหน้าช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์เสฎฐวุฒิ ชูตระกูลวานิชย์​

หัวหน้าแผนกบริหารธุรกิจ

อาจารย์ประเวศ สุขแก้ว

หัวหน้าแผนกช่างเทคนิคพิ้นฐานและวิชาพื้นฐานทั่วไป

อาจารย์สาลี เนินพรหม

หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล/เลขาฯคณะกรรมการการบริหาร

Songkhla Technological College

175 ม.8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร.074-437111,074-890574, 081-1897333