คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

ดร.เชน สุขสวี

ประธานกรรมการบริหาร และผู้จัดการ

อาจารย์ธีระพล แสงระวี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

อาจารย์วิสสุตา พัวพัน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

อาจารย์เอกฉันท์ บุญรัศมี

รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานและความร่วมมือ

อาจารย์รัชนี แก้วเจริญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อาจารย์สันติ คชกาญจน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

อาจารย์อภิรักษ์ รัตน์ชู

หัวหน้าแผนกช่างยนต์

อาจารย์สมชาย ทองคง

หัวหน้าช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์เนาวรัตน์ พรหมสุวรรณ

หัวหน้าแผนกบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

อาจารย์ประเวศ สุขแก้ว

หัวหน้าแผนกช่างเทคนิคพิ้นฐานและวิชาพื้นฐานทั่วไป

อาจารย์สาลี เนินพรหม

หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล/เลขาฯคณะกรรมการการบริหาร